Aktuelt


INFORMASJONSSKRIV OM STRØMMING AV BREDDEIDRETTEN


Bakgrunn
Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet og debatt rundt strømming av
breddeidretten. Norges idrettsforbund ønsker med dette å tydeliggjøre retningslinjer og
forutsetninger som må være til stede for strømming av breddeidretten.
Alle anleggseiere står naturligvis fritt til å beslutte om de vil tillate strømming av
idrettsaktivitet i egne anlegg. Norges idrettsforbund vil oppfordre anleggseiere til å hensynta
og følge NIFs retningslinjer for strømming i breddeidretten og eventuelt ta kontakt med NIF
for aktuelle spørsmål i denne sammenheng.
Norges idrettsforbund sin rolle
NIFs oppgave og rolle er å bidra til å få strømming av breddeidretten inn i kontrollerte
former. Dette omfatter strømming av både lagidretter og individuelle idretter.
Norges idrettsforbund kan inngå integrasjonsavtaler med aktuelle strømmeleverandører som
respekterer idrettens retningslinjer for strømming, og som samtidig oppfyller de krav som
følger av personopplysningsloven. Det er viktig å presisere at Norges idrettsforbund ikke har
kommersielle avtaler med strømmeleverandører for strømming av idrettsaktivitet. Slike
avtaler kan imidlertid inngås mellom særforbund og aktuelle strømmeleverandører som følge
av særforbundenes eksklusive medierettigheter til sine idretter.
De siste årene har omfanget av strømming av breddeidretten økt betydelig, både fra
medieaktører og fra andre strømmeleverandører. Markedet har vært lite regulert, og
strømmingen har i enkelte tilfeller blitt gjennomført mot svært unge utøvere helt ned i 8-
årsalderen.
Idrettsstyret fattet derfor følgende vedtak om strømming i breddeidretten i juni 2022:
Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad
eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og
restriktivt rammeverk rundt dette.
1. Overordnede retningslinjer for strømming av idrettsaktivitet vedtas i henhold til forslaget, og
med forbud mot strømming for aldersklasser under 15 år.
2. Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at anbefalingene fra Etisk råd av
18.06.2022 ivaretas i det videre arbeidet med utviklingen av detaljerte retningslinjer
og implementering av disse.

Årsmøte ble gjennomført 26.05.21 kl. 20.00 på Teams.

lagt til handlevogn